Vedtægter for Lokalråd Fladså

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1         Foreningens navn er Lokalråd Fladså

Stk. 2         Foreningens hjemsted er Næstved Kommune

§ 2 Lokalrådets formål

Stk. 1         Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Stk. 2         Lokalrådet har sit virke i Fladså-området i Næstved Kommune. Området afgrænses af Vester Egesborg, Mogenstrup, Næstelsø og Hammer Sogne.

Stk. 3         Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Byrådets beslutninger og i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.

Stk. 4         Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

 1. lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner
 2. trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik
 3. miljøspørgsmål
 4. turisme og erhvervsfremme
 5. etablering og drift af idrætsanlæg
 6. etablering af kultur og fritidsaktiviteter
 7. borgerbetjening og pasningstilbud
 8. skoledistrikter

Stk. 5         Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

§ 3 Lokalrådets medlemmer

Stk. 1         Lokalrådet består af 5-9 medlemmer (ulige antal) plus 1-2 suppleanter og 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv. Lokalrådsmandaterne er 2-årige med 2 eller 4 på valg i lige år og 2, 3 eller 5 på valg i ulige år. Suppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2         Valg af medlemmer og suppleanter til Lokalrådet sker ved håndsoprækning med mindre én eller flere kræver skriftlig afstemning.

Stk. 3         Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1 Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles i digitale medier som minimum dækker Lokalrådets område med 3 ugers varsel. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Stk. 2         Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3         Borgere, der har bopæl i Lokalrådets geografiske område og er 15 år eller derover er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen.

Stk. 4                   Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

Stk. 5                   Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen således at disse ikke er på valg det samme år. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres i lokale medier som minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lignende.

 

§ 5 Lokalrådets arbejde

Stk. 1         Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne.
Dagsordner og referater offentliggøres på Lokalrådets hjemmeside

Stk. 2         Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området gennem lokale medier, der minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lign.

Stk. 3         Kassereren er pligtig til at give en oversigt over lokalrådets økonomi på anmodning fra borgere i lokalrådets geografiske område. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

Stk. 4         Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 50 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

Stk. 5         Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på skriftlig begæring fra mindst 50 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

Stk. 6         Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. Hvis et medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

§ 6 Tegningsregler og hæftelse mellem bestyrelsesmøder

Stk. 1         Lokalrådet tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 1000,- kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Stk. 2         Der påhviler ikke Lokalrådets bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler Lokalrådet.

§ 7 Vedtægtsændringer

Stk. 1          Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

§ 8 Opløsning

Stk. 1          Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

Stk. 2          Vedtages opløsning af Lokalrådet tager den sidste ekstraordinære generalforsamling ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved Kommune.

 

Vedtaget på den Stiftende Generalforsamling den 2. november 2010

Ændret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2018

Ændret på ordinær generalforsamling den 10. september 2020

Lokalråd Fladså
Forretningsorden.
22. november 2010

Konstituering:
På førstkommende møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig i
øvrigt med:
 Næstformand
 Sekretær

Ny konstituering skal desuden finde sted, når et eller flere medlemmer udtræder af
rådet.

Rådsmøder:
Rådet holder møde 4 gange om året eller oftere, hvis 2 eller flere rådsmedlemmer
ønsker det.

Mødedatoer fastsættes så vidt muligt på det førstkommende rådsmøde efter
generalforsamlingen for det kommende år.

Den valgte suppleant deltager i rådsmøder uden stemmeret.

Dagsorden for Rådsmødet indledes med følgende punkter:
 Godkendelse af dagsorden
 Nyt fra formanden
 Nyt fra kassereren

Herefter kommer sager til behandling på mødet.

Indkaldelse til rådsmøder:
Formanden/sekretæren indkalder til rådsmøder efter nedenstående retningslinjer.

Indkaldelse til rådsmøder sker med mindst 2 uges skriftlig eller telefonisk varsel.
Ekstraordinære punkter kan optages på dagsorden ved mødet begyndelse, hvis et
eller flere rådsmedlemmer ønsker det.

Mødeledelse:
Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder møderne.

Referater:
Hvis et rådsmedlem ønsker at give udtryk for uenighed i flertallets beslutninger eller
holdninger, kan rådsmedlemmet kræve, at dette indføres i referatet.
Referat optages af sekretæren og godkendes af mødelederen. Så vidt muligt
skal referatet sendes til rådsmedlemmer senest 10 dage efter mødets afholdelse.

Referatet sendes pr. e-mail (og alm. post) til rådets medlemmer.

Formanden:
Formanden forestår den daglige ledelse af Lokalråd Fladså og er kontakt til medier,
myndigheder og råd. Formanden sørger for, at de øvrige rådsmedlemmer løbende
orienteres.

I sager af væsentlig betydning konfererer formanden dog altid med bestyrelsen.

Til formanden ydes et omkostningstillæg på kr. 50 pr. måned til dækning af
telefonudgifter. Beløbet udbetales hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen.

Kassereren:
På generalforsamlingen vælges Formand og Kasserer, der i økonomiske forhold tegner
foreningen.
Kassereren fremlægger hvert kvartal et driftsregnskab for bestyrelsen.
Kassereren er ansvarlig for:

 Kontakt til bank
 Læsning af mails i e-boks og videreformidling i fornødent omfang af post heri

Sagkyndige:
I sager, hvor rådet finder det relevant, kan sagkyndige tilkaldes, eventuelt mod
betaling.

Habilitet:
Hvis et eller flere rådsmedlemmer, grundet et bestyrelsesmedlems private inhabilitet,
ikke ønsker, at denne skal deltage i forhandlingerne/diskussionerne, kan bestyrelsen
bestemme, at den pågældende skal udtræde af forhandlingerne/diskussionerne.

Erklærer et rådsmedlem sig, af private årsager, inhabil i en sag, skal dette ligeledes
respekteres.

Honorarpolitik:
Der gives kr. 200 til ved afholdelse af rådsmøder i private hjem.
Ved afholdelse af møder, der ikke afholdes i private hjem, dækkes udgifterne efter
regning.

Udgifter til kontorhold dækkes, så ingen bestyrelsesmedlemmer har udgifter ved
bestyrelsesarbejdet